PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

 1. Správce osobních údajů

  Společnost Tradesystem a.s., se sídlem Hněvotínská 55/55, Olomouc, PSČ 779 00, IČ: 00495981 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

   

 2. Rozsah zpracování osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

   

 3. Zdroje osobních údajů
  • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

  • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

   

 4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

  • popisné údaje (např. bankovní spojení)

  • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

   

 5. Použití osobních údajů

  Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.

   

 6. Doba zpracování osobních údajů

  V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

   

 7. Zabezpečení osobních údajů

  Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

   

 8. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

  Společnost Tradesystem a.s. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.

   

 9. Kontakt

  Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:
  E-mail: tradesystem@tradesystem.cz
  Telefon: +420 585 415 000

   Copyright © Tradesystem a.s.Ochrana osobních údajů      Tvorba www stránek Winternet